Education  Ph.D. ONGOING

Sl. No.

Name of the Researcher

Topic

Name of the Guide

Year of Registration

01.

Veeerabhadra Swamy

An Investigation into the implementation of Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) Programme of Primary and Secondary Schools of Bangalore Rural District

Dr. R.R.Madankar

2016-17

02.

Udaya Nayak

Impact of Social Media on Student Behaviour, Personality and Academic Achievement of College Going  Adolescents

Dr. R.R.Madankar

2017-18

03.

Sharabayya Swami

Effect of Life  Styles, Life Skills and Personal Values on Academic Achievement   of Teacher Trainees at Secondary Level

 

Dr. R.R.Madankar

2019-20

04.

Jitendra T.G.

Effectiveness of Self-Instructional Based Computer Package on Achievement in Biology  of  IX Standard Students

 

Dr. R.R.Madankar

2019-20

05.

Kavita Ambiger

An evaluative study of the facilities and their utilization provided for Integrated Education at secondary level under Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan

Dr. R.R.Madankar

2021-22

 

06.

Mini K.J.

An Effect of Teachers’ Participation in School Administration, Teaching Attitude and Job Performance on Academic Achievement among Secondary School Students of Kodagu District

 

 Dr. R.R.Madankar

2021-2

07

SushmaPatil

The Effect of Lateral Thinking Training Strategy on Academic Achievement, Achievement Motivation and Problem Solving of Secondary School Students

Dr.R.H.Naik

2013-14

08.

Prakash Siddaklavara

 

A Study of  Academic Achievement of Students Studying in Secondary Schools in relation to Personality, Emotional Intelligence and Home Environment

Dr.R.H.Naik

2014-15

 

 

 

 

09.

Nagabhusana Shetty K.P.

 

Effect of Emotional Intelligence, Study Habits and Adjustment Problem on  Academic achievement of the Students in Morarji Desai Residential Schools of Chitradurga District

Dr.R.H.Naik

2014-15

10.

Talawar Channamma

Demappa

A Study of Mental health, Personality and Socio-Economic Status in relation to Academic Achievement of Students Studying in Secondary Schools

Dr.R.H.Naik

2016-17

11.

Illiyas Khan

 

Bahrata  Ratna Dr. A. P. J. Abdulakalam’s  Philosophy  of Education

 

Dr.R.H.Naik

2016-17

12.

¸ÀÄeÁv ÀDgï.

PÉÆqÀUÀÄf¯ÉèAiÀÄ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼ÀÄ: MAzÀÄCzsÀåAiÀÄ£À

 

Dr.R.H.Naik

2020-21

13.

Bharat F. Walmiki

¥ÉÆæÃ. §gÀUÀÆgÀÄgÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ  ¸ÁªÀiÁfPÀ  aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ  -  MAzÀÄCzsÀåAiÀÄ£À

Dr. N.S.Talawar

2017

14.

Sumithra N.

Influence of School Environment on academic Performance among Students of AdarshaVidyalayas of Hyderabad Karnataka  Region

Dr. N.S.Talawar

2018

15.

¸ÀzÀÄÎgÀ¥Àà©. ºÉ¼ÀªÀgÀ

C¯ÉªÀiÁj ºÉ¼ÀªÀgÀ  ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼ÀÄ    MAzÀÄCzsÀåAiÀÄ£À

 

Dr. N.S.Talawar

2019

 

 

 

 

 

 

16.

«dAiÀÄzÁ¸ÀgÀ

ZÉ£ÀßzÁ¸ÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ   ¹ÜwUÀwUÀ¼ÀÄ

: MAzÀÄCzsÀåAiÀÄ£À

Dr. N.S.Talawar

2019

17.

JayashreeK.C.

Effect of Concept Mapping Strategies on Achievement in Mathematics of IX Standard Students

Dr. N.S.Talawar

2020

18.

Bommonal Nagaraj

Hampanna

An-Analytical Study of Educational and Social Contributions of Philanthropist – Dr. Smt. Sudha N. Murthy

Dr. N.S.Talawar

2021

19.

Jagadesha Baligar

Effectiveness of Problem Based Learning Approach on the Critical Thinking Skills, Attitude towards Learning of Social Science and their Academic Achievement of Secondary School Children

Dr. N.S.Talawar

2021

20.

Nagappa Talawar

 

¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À ªÁåPÀgÀtPÀ°PÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁµÁzsÁjvÀ DlUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ: MAzÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É

Dr. S.S. Sammasagi

2015-16

21.

Manjunath M. Kuri

A Study of Teachers Efficacy in Relation to their Professional Commitment and Attitude towards Teaching Secondary School Teachers

Dr. S.S. Sammasagi

2016-17

22.

Raghavendra Madali

An Effectiveness of Activity based Teaching Learning Strategies in Relation to Attitude, Interest and Academic Achievement of Social Science among IX Standard Students

Dr. S.S. Sammasagi

2019-20

23.

Vishwanath Bondade

PÀ£ÀßqÀeÁ£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ°è£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀIJPÀët MAzÀÄCzsÀåAiÀÄ£À

Dr. S.S. Sammasagi

2019-20


2022. Karnatak University Dharwad. All Rights Reserved | Designed & Developed By : SmarTec IT Solutions